PhDr. Soňa Svoráková

 
 

kunsthistorik, pedagóg

 
     
 

V roku 1977 vyštudovala Univerzitu Mateja Bela, Pedagogickú Fakultu v Banskej Bystrici a Vedu o výtvarnom umení FFUK v Bratislave ukončila v roku 1987. Od 80. rokoch pôsobila ako pracovníčka rôznych kultúrnych inštitúcií v regióne Banská Bystrica. Bola kurátorom viacerých výstav. Pracovala na knižnej publikácií o meste Zvolen v týme historikov. V 90. rokoch pôsobila ako pedagóg na Strednej umeleckej škole v Kremnici. Najvýznamnejšiu aktivitu zohrala pri zakladaní vysokej školy. V roku 1997 bola poverená významnou úlohou, rozbehnúť proces založenia Fakulty výtvarných umení na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Ako spoluautor akreditačného spisu a konzultant spolupracovala na príprave a realizovala štatút fakulty a riadila administračné úlohy novozaloženej fakulty na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Popri týchto úlohách pracovala aj na svojej kvalifikačnej práci, získala malý doktorát PhDr. Súčasne vyučovala, dejiny umenia, pravidelne viedla semináre, diplomové semináre pre poslucháčov výtvarného a múzického umenia na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Na Akadémii umení, Fakulte výtvarných umení, Katedre teoretických disciplín pôsobila do roku 2002. Posledné roky bola na cestách po západnej Európe a zdržiavala sa v zahraničí kde sa naplno venovala aj písaniu vedeckej práce, z čoho vyplynulo aj cestovanie za západným umením v regiónoch kde väčšinu času žila (Rakúsko a Nemecko). Bola niekoľkokrát aj účastníčkou medzi slovenskými renomovanými výtvarníkmi a teoretikmi na festivaloch, medzi iným aj na významnom festivale v Benátkach. V súčasnosti pracuje aj na Súkromnej strednej umeleckej škole vo Zvolene a opäť sa venuje prednášaniu dejín umenia. Je pred obhajobou vedeckej práce – (PhD). Angažuje sa ako výtvarná teoretička a kurátorka výstav, publikuje o súčasných výstavách. Vstúpila lektorsky aj do I. letného maliarskeho workshopu J. Kresilu v roku 2007 v ktorom sa účastnili členovia dnešného združenia Atelier 3G.